S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

 Ing. Rastislav Ďurica SOVACOMP, Požiarnická 3226/8, 962 12  Detva, info@hamashop.sk, 0918/ 568 442,  Po-Pi 8:00-16:00


»
Všeobecné obchodné podmienky pre členov Lyoness

Preambula
Lyoness Europe AG so sídlom Bahnhofstrasse 7, CH-9470 Buchs, s identifikačným číslom CH 170.3.026.427-4 obchodného registra kantónu St. Gallen prevádzkuje medzinárodné nákupné spoločenstvo, ktoré umožňuje účastníkom (ďalej ako "členovia") získavať výhody (ďalej ako "vernostný program Lyoness") nakupovaním tovarov a služieb u obchodných partnerov Lyoness (ďalej ako "obchodní partneri").
Zmluvnou stranou je teda Lyoness Europe AG (ďalej ako "Lyoness").
Lyoness bude v Slovenskej republike zastupovaná LYONESS Slovakia, s.r.o., so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava (ďalej ako "Lyoness Slovakia").

1.Predmet zmluvy
1.1 Člen je podľa týchto všeobecných obchodných podmienok oprávnený zúčastniť sa na vernostnom programe Lyoness a nadobúdať s tým spojené výhody (ďalej ako "členské výhody"). Člen môže odporúčať vernostný program Lyoness ďalším osobám (ďalej ako "odporúčateľ"). Pre člena nevyplýva žiaden záväzok odporúčať ďalej vernostný program Lyoness, ani nie je zaviazaný dosiahnuť určitý výsledok.

1.2 Tovary a služby nakupované členom u obchodných partnerov (ďalej len "nákupy"), budú zaevidované vo vernostnom programe Lyoness. Na účely využívania výhod vernostného programu Lyoness má člen v zásade k dispozícii tieto možnosti: karta Cashback Lyoness, mobilné poukážky obchodných partnerov, originálne poukážky, resp. darčekové poukážky obchodných partnerov, ako aj internetové obchody obchodných partnerov.

2. Zmluvný základ
2.1 Žiadateľ sa stáva členom Lyoness a nadobudne osobné členské číslo (ďalej len "ID číslo") prijatím jeho návrhu na registráciu spoločnosťou Lyoness. Toto číslo ho oprávňuje zúčastňovať sa na vernostnom programe Lyoness najskôr v rámci testovacieho členstva podľa bodu 14.1. Vo vernostnom programe Lyoness budú zohľadnené uskutočnené nákupy len registrovanému členovi (s ID číslom).

2.2 Na zmluvu medzi Lyoness a členom platia registračné letáky poskytnuté Lyoness alebo online registračný formulár, ako aj tieto všeobecné obchodné podmienky. Na rozšírené členské výhody platí bod 7.5. Odchýlky od uvedeného nebude Lyoness akceptovať.

2.3 Člen vyhlasuje, že jeho údaje, ktoré poskytol Lyoness, sú pravdivé, a v prípade poskytnutia nepravdivých údajov nahradí spoločnosti Lyoness tým spôsobenú škodu, resp. iné voči nej uplatnené nároky a sankcie.

2.4  Člen sa zaväzuje bezodkladne informovať Lyoness o prípadných zmenách jeho osobných údajov (adresa bydliska, e-mailová adresa, bankové spojenie, telefónne číslo atď.).

2.5 Pre každú fyzickú alebo právnickú osobu je prípustná len jedna registrácia (t. j. len jedno ID číslo). Registrácia musí byť vykonaná v trvalom bydlisku fyzickej osoby, resp. v sídle právnickej osoby – člena. Pri viacnásobných registráciách budú posledné registrované ID čísla vymazané. Členské výhody nadobudnuté viacnásobnou registráciou prepadnú. Viacnásobné registrácie uskutočnené na účely nadobudnutia neoprávnených výhod oprávňujú Lyoness na výpoveď zo závažného dôvodu.

3.Právny vzťah
3.1 Medzi Lyoness a členom nie je založený akýkoľvek pracovný pomer, služobný pomer alebo akýkoľvek spoločensko-právny vzťah (najmä nie príslušenstvo v spolku/združení). Účasť na vernostnom programe Lyoness, resp. odporúčanie ďalších členov, sa uskutočňuje výlučne v rámci samostatnej činnosti, právne nezávislej od Lyoness, na vlastnú zodpovednosť.

3.2 Člen má nárok iba na členské výhody z vernostného programu Lyoness. Žiadna ďalšia odmena za jeho činnosť mu nepatrí. Člen nemá nárok na úhradu akýchkoľvek prípadných nákladov.

3.3 Člen nie je oprávnený zastupovať Lyoness, najmä nie podávať alebo prijímať vyhlásenia v rámci vernostného programu Lyoness alebo pri reklame a odporúčaní nových členov. Člen nie je oprávnený prijímať hotovosť a uskutočňovať inkaso pre Lyoness.

3.4 Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Lyoness nie je člen oprávnený:

• používať logá, charakteristické písmo, heslá a pod. obchodných partnerov Lyoness;
• vyhotoviť, v písomnej alebo elektronickej forme alebo iným spôsobom rozširovať, alebo sprístupňovať (napr. na internetových stránkach ako YouTube alebo Facebook) vizitky, prezentácie, videá, audionahrávky, šetriče obrazovky, webový obsah, mediálny obsah, letáky, prospekty, internetové stránky, reklamné podklady, hromadné maily, mailingy, domovské stránky a pod. ohľadom Lyoness alebo vernostného programu Lyoness;
• usporadúvať verejné podujatia ako napr. informačné podujatia, eventy, workshopy, semináre a pod. ohľadom Lyoness alebo vernostného programu Lyoness;
• oslovovať, viesť rokovania alebo kontaktné rozhovory alebo uskutočňovať akúkoľvek inú reklamnú činnosť na účely získania maloobchodníkov a veľkoobchodníkov, prípadne iných obchodníkov, ako aj iných podnikov, ktoré ponúkajú tovar alebo služby pre koncových spotrebiteľov, vrátane čerpacích staníc, členov franšíz a obchodných domov, resp. na účely ich získania ako obchodných partnerov alebo členov, a to najmä nie v priestoroch podnikov alebo v ich blízkosti.

4. Vernostný program Lyoness
4.1 Na základe nákupov u obchodných partnerov nadobudne člen členské výhody z vernostného programu Lyoness podľa týchto všeobecných obchodných podmienok, a síce Cashback výhody, priateľský bonus a príp. rozšírené členské výhody. Členské výhody sú bližšie popísané v bode 7.

4.2 Lyoness, Lyoness Slovakia, alebo iná spoločnosť patriaca do skupiny Lyoness uzatvára s obchodnými partnermi dohody, ktoré umožňujú Lyoness poskytovať členom v rámci vernostného programu Lyoness výhody. Lyoness sa usiluje dohodnúť čo možno najlepšie podmienky a neustále rozširovať medzinárodnú sieť svojich obchodných partnerov. Prehľad aktuálnych obchodných partnerov je prístupný online na www.lyoness.sk a – vrátane príslušných poskytovaných výhod – dostupný u Lyoness.

4.3 Z dôvodu získania jednotnej evidencie nákupov realizovaných členom u obchodných partnerov vo vernostnom programe Lyoness môže člen využiť tieto možnosti:

• Karta Cashback: Táto karta nie je platobným prostriedkom, slúži len na evidenciu nákupných údajov člena u obchodných partnerov. Karta Cashback je dostupná ako plastiková karta alebo ako mobilná aplikácia. Nákupné údaje zaregistrované obchodnými partnermi prostredníctvom karty Cashback budú poskytnuté Lyoness na účely výpočtu z toho vyplývajúcich členských výhod.
• Mobilné poukážky: Tieto poukážky sú k dispozícii prostredníctvom mobilnej aplikácie Lyoness pre koncové zariadenia (smartfóny, tablety a pod.). Lyoness poskytuje mobilné poukážky obchodných partnerov za platbu vopred. Mobilné poukážky možno následne použiť na nákup. Na základe objednávky poukážok vypočíta Lyoness z toho vyplývajúce členské výhody.
• Originálne poukážky alebo darčekové poukážky: Tieto poukážky možno nadobudnúť písomne, telefonicky alebo online u Lyoness, resp. dcérskych spoločností Lyoness alebo na predajných miestach poukážok (www.lyoness.net/sk/gutscheinverkaufsstellen.aspx). Po zaplatení plnej kúpnej ceny poskytne Lyoness originálne poukážky alebo darčekové poukážky obchodných partnerov. Na základe objednávok poukážok vypočíta Lyoness z toho vyplývajúce členské výhody.
• Online nakupovanie: prostredníctvom www.lyoness.sk si člen Lyoness zvolí online shop obchodného partnera, prihlási sa na internetovej stránke Lyoness prostredníctvom svojich prístupových údajov. Údaje o nákupe zaregistrované obchodnými partnermi prostredníctvom webového rozhrania alebo cookies a webtracking budú poskytnuté Lyoness na účely výpočtu z toho vyplývajúcich členských výhod.

5. Objednávka poukážok
5.1 V prípade originálnych poukážok, resp. darčekových poukážok a mobilných poukážok (ďalej len "poukážky") ide o hodnotové poukážky, resp. poukážky na tovar obchodných partnerov, ktoré možno uplatniť len u príslušného obchodného partnera. Hodnota každej hodnotovej, resp. tovarovej poukážky zodpovedá sume na nej zobrazenej.

5.2 Originálne poukážky a darčekové poukážky člen objednáva písomne prostredníctvom objednávacieho formulára alebo online na www.lyoness.sk (prihlasovacia časť). Mobilné poukážky sa objednávajú prostredníctvom Lyoness aplikácie pre mobilné koncové zariadenia (napr. smartfón, tablet atď.) alebo prostredníctvom vyhľadávača www.m.lyoness.sk .
5.3 Objednané poukážky možno zaplatiť po uvedení ID čísla. Potom, čo Lyoness prijme plnú kúpnu cenu, budú členovi zaslané objednané poukážky.

5.4 Na záväzne objednané originálne poukážky a darčekové poukážky možno zaplatiť preddavok. Výhody preddavku vznikajú až s účasťou na rozšírených členských výhodách podľa bodu 7.5. Originálne poukážky a darčekové poukážky sú členovi k dispozícii až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.

5.5 Originálne poukážky a darčekové poukážky, ktoré boli objednané podľa bodu 5.4 a na ktoré bol zaplatený preddavok, možno rozdeliť na čiastkové sumy. Poukážka na čiastkovú sumu bude členovi poskytnutá, len čo bude zaplatená čiastková suma po odpočítaní preddavku. Ak bude napr. zaplatený preddavok v hodnote 50 eur na poukážku obchodného partnera na 1 000 eur, môže člen už vopred získať čiastkovú poukážku na 100 eur tak, že zaplatí 95 eur ako splátku. Tým zostane členovi preddavok 45 eur na poukážku na 900 eur. Preddavky a splátky však závisia od príslušných podmienok dohodnutých s obchodným partnerom.

5.6 Poukážky zaslané Lyoness nemožno vrátiť a uskutočnené platby nemožno vrátiť, okrem prípadu uvedeného v bode 6.1. Právo na odstúpenie od zmluvy pri zmluvách uzatvorených na diaľku tým nie je dotknuté (k tomu pozri spotrebiteľské informácie a poučenie o možnosti odstúpiť od zmluvy). V prípade platby poukážkami, obchodný partner nie je povinný vyplatiť v hotovosti rozdiel vzniknutý v dôsledku rozdielnych súm. V prípade straty alebo krádeže poukážok, ktoré si člen vyzdvihol u Lyoness alebo dostal poštou či online, nepreberá Lyoness žiadnu zodpovednosť za ich možné neoprávnené použitie.

5.7 Poukážky objednané a zaslané členovi Lyoness, možno použiť výlučne u obchodného partnera, ktorého člen určil pri objednávaní poukážky a ktorý je uvedený na poukážke. Zmluva uzatvorená pri príležitosti použitia poukážky sa realizuje výlučne medzi obchodným partnerom (vydavateľ poukážky) a členom (majiteľ poukážky). Lyoness nezodpovedá za nároky z tohto zmluvného vzťahu.

5.8 Lyoness si vyhradzuje právo odmietnuť objednávky na poukážky.

5.9 Poukážky, ktoré sú úplne zaplatené a zaslané členovi, sú voľne prevediteľné, t. j. člen môže poukážku napr. dať ľubovoľnej tretej osobe.

6. Chyby plnenia
6.1 Rozsah plnení Lyoness je obmedzený len na realizáciu vernostného programu, tak ako je popísaný v bodoch 4 a 5 (registrácia, predaj a odosielanie poukážok obchodných partnerov, zúčtovanie dohodnutých podmienok s obchodnými partnermi atď.). V rámci toho Lyoness zodpovedá v rámci zákonnej zodpovednosti za chyby za to, že poukážky nadobudnuté členom bude možné použiť na splnenie platobnej povinnosti z nákupu u obchodného partnera. Pokiaľ toto nebude možné, môže člen poukážku u Lyoness vymeniť za poukážku iného obchodného partnera (členské výhody sa môžu meniť, porovnaj bod 7.6).

6.2 Práva a povinnosti z nákupov uskutočnených členom s použitím prostriedkov opísaných v bode 4.3 sa týkajú výlučne príslušného obchodného partnera. Tým Lyoness nepreberá po uzatvorení zmluvy s obchodným partnerom žiadnu záruku alebo zodpovednosť za povinnosti obchodných partnerov na plnenie, najmä v prípadoch neposkytnutia plnenia alebo chybného plnenia.

6.3 V prípade, že obchodný partner neposkytne plnenie alebo poskytne chybné plnenie, nemá člen voči Lyoness žiaden nárok na vrátenie celej ani čiastočnej hodnoty využitej poukážky, na vydanie ďalšej poukážky, na vyplatenie hodnoty poukážky v hotovosti alebo na inú náhradu. Prípadné nároky vyplývajúce z dôvodu neposkytnutia plnenia alebo poskytnutia chybného plnenia zo strany obchodných partnerov existujú výlučne voči obchodným partnerom.

7. Výhody členstva vo vernostnom programe
7.1 Nákupy, ktoré sa uskutočnia v rámci vernostného programu Lyoness, zabezpečia členovi členské výhody. Členské výhody sa zakladajú na zmluvne dohodnutých podmienkach medzi Lyoness, Lyoness Slovakia, alebo inou spoločnosťou patriacou do skupiny Lyoness a príslušným obchodným partnerom. Percentuálna výška členských výhod sa mení podľa obchodného partnera, odvetvia a krajiny. Výhody členstva pozostávajú z tzv. cashback (bod 7.2), priateľského bonusu (bod 7.3) a eventuálne rozšírených členských výhod (bod 7.5).

7.2 Cashback: Za nákupy, ktoré budú realizované v rámci vernostného programu Lyoness, dostane člen cashback až do výšky 2 %. Na cashback platia percentuálne sadzby uvedené na www.lyoness.sk pre jednotlivých obchodných partnerov v čase uskutočnenia nákupu. Výplaty cashback sa uskutočňujú podľa bodu 7.4.

7.3 Priateľský bonus: Za nákupy členov, ktorých priamo odporučil člen (osoby, ktoré sa na základe odporúčania člena zaregistrovali v Lyoness), ako aj členov získaných odporučenými členmi (nepriamo odporučení členovia), realizované v rámci vernostného programu Lyoness, dostane člen bonus do výšky 0,5 % z hodnoty všetkých týchto nákupov ako priateľský bonus. Priateľský bonus za iné nepriamo odporučené osoby nevzniká. Na priateľský bonus platia percentuálne sadby uvedené na www.lyones.sk (prihlasovacia časť) pre jednotlivých obchodných partnerov v čase uskutočnenia nákupu. Výplaty priateľského bonusu sa uskutočňujú podľa bodu 7.4.

7.4 V prípade použitia karty Cashback a pri nákupoch prostredníctvom online shopov obchodných partnerov budú členovi pripísané členské výhody z uskutočnených nákupov, ktoré budú do nedele 23.00 hod. zúčtované obchodným partnerom voči Lyoness. Lyoness zabezpečí, že obchodní partneri vykonajú zúčtovanie najneskôr do troch mesiacov po nákupe. V prípade použitia poukážok bude členovi pripísaná suma cashback už po doručení platby za poukážku Lyoness. Nárok člena na pripísanie kreditu z cashback a priateľského bonusu vzniká po nadobudnutí minimálnej sumy podľa bodu 16.4. Člen bude o pripísanej sume upovedomený prostredníctvom SMS/push správy vždy v utorok.

7.5 Členovia majú okrem toho za určitých predpokladov, ohľadom ich vlastných nákupov a nákupov všetkých priamo a nepriamo získaných členov, možnosť nadobudnúť rozšírené výhody alebo stať sa Premium členom. Podmienky platné na rozšírené členské výhody sú k dispozícii v osobnom Online Office pod www.lyoness.sk (prihlasovacia časť). Tu sú uvedené aj bližšie podmienky pre preddavok.

7.6 Lyoness sa spoločne s ďalšími spoločnosťami patriacimi do skupiny Lyoness usiluje prostredníctvom dohôd s obchodnými partnermi získať výhodnejšie podmienky, udržiavať dlhodobo členské výhody alebo tieto výhody dokonca zvyšovať. Lyoness je oprávnená, za predpokladu dodržania notifikačnej lehoty 4 týždňov, zmeniť členské výhody poskytnuté jednotlivými obchodnými partnermi, pokiaľ a do takej miery, ako sa zmenia podmienky dohodnuté s obchodnými partnermi. Aktuálne použiteľné podmienky budú zverejnené na www.lyoness.sk (prihlasovacia časť). Na výpočet výhod prináležiacich členovi sa uplatnia tie podmienky, ktoré platia podľa bodu 15.2 k tomu okamihu, v ktorom člen zaplatil plnú kúpnu cenu alebo (pri použití karty Cashback alebo nákupu v online shope) bola úplná platba poskytnutá obchodného partnera.

8. Online Office & služby
8.1 Lyoness dáva bezplatne k dispozícii každému členovi Online Office na internetovej stránke www.lyoness.sk (prihlasovacia časť), kde je mu po zadaní používateľského mena a hesla kedykoľvek poskytnutý prehľad o ním uskutočnených nákupoch a o odporučených členoch, ako aj informácie o členských výhodách vyplývajúcich z vernostného programu Lyoness. Pri prípadnej nedostupnosti webovej stránky Lyoness a prihlasovacej časti na www.lyoness.sk zodpovedá Lyoness len podľa bodu 11.

8.2 Prístupové údaje potrebné na používanie Online Officeu (prístupové meno, heslo a PIN kód) musí člen bezpečne uschovávať a používať s prísnou dôvernosťou. Prístupové údaje nesmú byť za žiadnych okolností sprístupnené tretím osobám. Osobné nastavenia môže člen kedykoľvek zmeniť na internetovej stránke www.lyoness.sk (prihlasovacia časť).

8.3 Člen sa zaväzuje každé zneužitie svojho online prístupu bezodkladne ohlásiť Lyoness. Po okamžitom zablokovaní jeho prístupu budú následne členovi zaslané zmenené prístupové údaje formou SMS správy, e-mailu alebo poštou. Za škody, ktoré členovi vznikli zneužitím jeho online prístupu, zodpovedá Lyoness len podľa bodu 11.

9. Ochrana osobných údajov
9.1 Ak je to potrebné na uskutočnenie vernostného programu Lyoness, teda na výpočet členských výhod, získava, uschováva a spracováva Lyoness ako prevádzkovateľ, resp. Lyoness Slovakia ako sprostredkovateľ, osobné údaje členov, a to na základe dobrovoľného a odvolateľného súhlasu udeleného členom, ktorý je fyzickou osobou, v rámci registrácie vo vernostnom programe Lyoness. V rámci zúčtovania priateľského bonusu a rozšírených členských výhod dáva Lyoness odporúčateľovi k dispozícii údaje o objemoch nákupov. Ak člen udelí svoj súhlas, používa Lyoness údaje členov aj na personalizované informácie o ponukách a produktoch Lyoness a obchodných partnerov Lyoness a môže vymieňať anonymizované údaje týkajúce sa nákupov s príslušnými obchodnými partnermi, ktoré sa môžu nachádzať v zahraničí, a to na využívanie vernostného programu, pokiaľ to bude potrebné na uskutočňovanie obchodného vzťahu. V súvislosti s poskytovaním osobných údajov do zahraničia sa Lyoness zaväzuje zabezpečiť primeranú ochranu údajov v cieľovej krajine. V súvislosti so spracovaním jeho osobných údajov má člen, ktorý je fyzickou osobu, práva dotknutej osoby podľa ustanovenia § 20 a nasl. zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

9.2 Všetky požiadavky týkajúce sa informácií akýchkoľvek zmien v osobných údajoch, môžu byť podané v písomnej forme priamo Lyoness alebo Lyoness Slovakia. Lyoness si vyhradzuje v rámci zákona právo odmietnuť spracovanie najmä takých požiadaviek, ktoré zneužívajú právo, neprimerane často sa opakujú, sú kladené systematicky alebo ohrozujú ochranu osobných údajov iných členov. Ustanovenia zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov tým nie sú dotknuté.
9.3 Ďalšie ustanovenia relevantné pre ochranu osobných údajov pri používaní internetovej stránky Lyoness sa nachádzajú vo vyhlásení o ochrane osobných údajov na www.lyoness.sk .

9.4 Lyoness používa medzinárodne uznané bezpečnostné technológie na ochranu údajov členov pred neoprávnenými zásahmi. Za bezpečnosť prostredníctvom internetu prenášaných dát zodpovedá Lyoness len podľa bodu 11.

10. Súhlas so spracovaním osobných údajov
Člen udeľuje svoj – kedykoľvek odvolateľný – súhlas na to, že Lyoness v rámci účasti na vernostnom programe Lyoness získava osobné údaje o nákupoch (záujmy, preferencie a pod.) a používa tieto informácie na zostavenie personalizovanej informácie, ako aj na korešpondenčné alebo osobné kontakty s cieľom propagovania vernostného programu Lyoness a ponúk obchodných partnerov.
Okrem toho člen súhlasí s tým, že objem jeho nákupov v rámci vernostného programu (napr. vernostný bonus) bude poskytnutý tretím osobám (napr. jeho odporúčateľovi) a v každom prípade do zahraničia.
Ak si toto člen neželá, môže svoj súhlas do budúcnosti odvolať, a to telefonicky u Lyoness Slovakia alebo e-mailom na servicecenter@lyoness.sk .

11. Zodpovednosť
11.1 Lyoness zodpovedá len za zavinené škody, ktoré boli spôsobené porušením jeho právnej povinnosti.

11.2 Iné nároky na náhradu škody sú s výhradou bodu 11.4 vylúčené. Toto platí najmä, pokiaľ Lyoness škodu nezavinil, napr. pri
- prerušení dostupnosti prístupu člena na internet,
- iných technických alebo elektronických chybách (i) počas dátovej komunikácie cez internet, ako aj (ii) pri používaní internetového portálu Lyoness, SMS služby Lyoness a Lyoness aplikácií pre koncové mobilné zariadenia, ak tieto nepatria do sféry zodpovednosti Lyoness,
- nedostupnosti mobilných sietí alebo terminálov,
- poruche funkčnosti koncových mobilných zariadení člena.
K uzatvoreniu zmluvy o kúpe tovaru alebo zmluvy o službách dochádza výhradne medzi členom a príslušným obchodným partnerom.

11.3 Ak je zodpovednosť Lyoness obmedzená alebo vylúčená, vzťahujú sa obmedzenia alebo vylúčenie zodpovednosti aj na osobnú zodpovednosť zamestnancov, zákonných zástupcov a iných osôb, prostredníctvom ktorých Lyoness plní svoje povinnosti.

11.4 Obmedzenia alebo vylúčenie zodpovednosti podľa tohto bodu 11 sa nedotýkajú zodpovednosti Lyoness podľa kogentných ustanovení zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú chybným výrobkom.

12. Poplatky
12.1 Registrácia a členstvo vo vernostnom programe Lyoness je pre člena bezplatné.

12.2 Karta Cashback Lyoness je v rámci registrácie vydaná členovi bezplatne. Člen má pri strate alebo pri vzniku prípadných poškodení kedykoľvek možnosť objednať si náhradnú kartu (bod 16.6). Člen má kedykoľvek možnosť využiť bezplatnú mobilnú kartu Cashback.

13. Skončenie zmluvného vzťahu zo strany člena

13.1 Člen má právo kedykoľvek ukončiť zmluvný vzťah s Lyoness písomným vyhlásením doručeným Lyoness poštou alebo e-mailom. Zmluvný vzťah s Lyoness bude v takomto prípade ukončený dňom doručenia písomného vyhlásenia člena Lyoness. Člen ďalej nie je v rámci existujúceho zmluvného vzťahu povinný vykonávať nákupy, získavať členov alebo vykonávať iné činnosti.

13.2 Pri skončení zmluvného vzťahu má člen nárok len na tie členské výhody z vernostného programu, pre ktoré v čase skončenia zmluvného vzťahu už existoval dôvod, t. j. ak nákup oprávňujúci člena na cashback alebo na priateľský bonus už v čase skončenia zmluvného vzťahu bol uskutočnený.

13.3 V prípade skončenia zmluvného vzťahu nemá člen nárok na vrátenie preddavku/splátky na objednávky (originálne poukážky, resp. darčekové poukážky). Člen má však pred ukončením zmluvného vzťahu možnosť doplatiť chýbajúcu sumu na objednané originálne poukážky, resp. darčekové poukážky. Po doručení úplnej kúpnej ceny budú objednané originálne poukážky, resp. darčekové poukážky, zaslané členovi.

14. Skončenie zmluvného vzťahu zo strany Lyoness
14.1 Ak člen neuskutočnil do 30 dní od prijatia ID čísla žiaden nákup (testovacie členstvo), členstvo vo vernostnom programe Lyoness automaticky zanikne. Skončenie členstva bude členovi oznámené najneskôr do 2 týždňov od uplynutia vyššie uvedených 30 dní.

14.2 Zmluvný vzťah môže byť zo strany Lyoness vypovedaný riadne, t. j. bez udania dôvodu, s výpovednou lehotou 8 týždňov alebo z vážneho dôvodu s okamžitou účinnosťou. Výpovedná lehota začína plynúť dňom doručenia výpovede. Za vážny dôvod sú okrem vážneho poškodenia hospodárskych záujmov, alebo dobrej povesti Lyoness, alebo príslušného obchodného partnera považované najmä porušenie dôležitých zmluvných povinností, pokiaľ poškodzovanie alebo porušovanie nebolo ukončené v primeranej lehote po prijatí písomnej výzvy. K dôležitým zmluvným povinnostiam patria povinnosti člena podľa bodov 2.3 a 2.4.

14.3 V prípade zavineného porušovania týchto povinností nahradí člen spoločnosti Lyoness spôsobenú škodu, resp. iné voči nej uplatnené nároky a sankcie.

14.4 Lyoness si podľa vlastného uváženia vyhradzuje právo (napr. v prípade úmrtia) stornovať pri ukončení zmluvy záväzné objednávky originálnych poukážok, resp. darčekových poukážok, a vrátiť poskytnuté preddavku/splátky po odpočítaní administratívneho poplatku a vyplatených členských výhod.

15. Všeobecné ustanovenia
15.1 V jednotlivých prípadoch uzatvorené individuálne dohody s Lyoness majú vždy prednosť pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. Pre obsah takýchto dohôd je rozhodujúca písomná zmluva, prípadne písomné potvrdenie zo strany Lyoness. Predpokladá sa, že strany neuzatvorili žiadnu ústnu dohodu. Lyoness je okrem toho oprávnený posielať členovi zmluvné vyhlásenia a informácie potrebné na vykonanie zmluvy aj prostredníctvom SMS správy alebo e-mailu, pokiaľ člen proti tomu nenamieta.

15.2 Lyoness nepretržite zverejňuje aktuálne platné podmienky na www.lyoness.sk (prihlasovacia časť). Členovi sa odporúča pravidelne sa informovať o stave aktuálnych podmienok obchodných partnerov.

15.3 Na zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok a iných zmluvných dojednaní medzi členom a Lyoness bude člen upozornený zo strany Lyoness písomnou formou. Pokiaľ člen nebude s takýmito zmenami súhlasiť, má možnosť v súlade s bodom 13 týchto VOP zmluvný vzťah s Lyoness ukončiť.

15.4 Pokiaľ sú v zmluve použité špecifické označenia týkajúce sa pohlavia, je tým myslený ženský aj mužský rod, ako aj právnické osoby.

15.5 V prípade, že je nejaké ustanovenie tejto zmluvy úplne alebo sčasti neúčinné, resp. nevykonateľné, nie je tým dotknutá účinnosť zvyšných ustanovení.

16. Ostatné ustanovenia
16.1 Na zmluvný vzťah sa použije slovenské právo. Použitie Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru je vylúčené.

16.2 Dohodnuté miesto plnenia pre všetky zmluvné plnenia je sídlo Lyoness Europe AG, v Buchs, Švajčiarsko.

16.3 Registrácia a účasť na vernostnom programe Lyoness je možná dovŕšením 18. roku veku.

16.4 Nárok na týždenný prevod vzniká od sumy minimálne 10,- eur.
16.5 Člen sa zaväzuje sám znášať, odvody, poplatky, dane atď., ktoré mu vzniknú v súvislosti so získaním členských výhod.

16.6 Náklady na vydanie náhradnej karty Cashback sú 8,- eur.

Vytvorené systémom www.webareal.sk

Yzc1MW