S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

 Ing. Rastislav Ďurica SOVACOMP, Požiarnická 3226/8, 962 12  Detva, info@hamashop.sk, 0918/ 568 442,  Po-Pi 8:00-16:00


» ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

 

Príloha č. 2 k zákonu č. 102/2014 Z. z.

 

 

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

 

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Kupujúci spotrebiteľ má v súlade so zákonom možnosť odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Právo na odstúpenie od zmluvy nemá kupujúci, ak bol tovar zakúpený a prevzatý osobne u predávajúceho.

Pri doručení prepravcom je kupujúci povinný skontrolovať bezprostredne pri dodaní spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť obalu). V prípade neúplnej alebo poškodenej zásielky má kupujúci právo odmietnuť prevzatie zásielky.

Pri osobnom odbere na prevádzke je kupujúci povinný skontrolovať tovar bezprostredne pri prevzatí. V prípade, že je tovar poškodený, má zákazník povinnosť nahlásiť tento fakt predávajúcemu personálu. Neskoršie reklamácie poškodenia tovaru nebudú uznané.

Pri uplatnení

Pri odstúpení od kúpnej zmluvy doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese Ing. Rastislav Ďurica SOVACOMP, Požiarnická 3226/6, 962 12 Detva. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sa nachádza nižšie. Kupujúci vyplní písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla faktúry  a čísla účtu vo formáte IBAN pre finančné vysporiadanie.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci spotrebiteľ zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. Bližšie podmienky sú upravené v zákone č. 102/2014 Z.z.

Kupujúci spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. V prípade, ak je predávajúcemu vrátený tovar poškodený, použitý, opotrebovaný alebo neúplný, predávajúci je oprávnený vrátiť kupujúci kúpnu cenu tovaru zníženú o hodnotu poškodenia, či opotrebenia predmetného tovaru.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu spotrebiteľovi všetky platby, ktoré je predávajúci povinný vrátiť podľa právnych predpisov. Platby predávajúci vráti kupujúcemu spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď mu bude doručené oznámenie kupujúceho spotrebiteľa o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri pôvodnej platbe kupujúcim spotrebiteľom (ak nebude osobitne dohodnuté inak, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov). Platba za zakúpený tovar bude uhradená kupujúcemu spotrebiteľovi až po doručení vráteného tovaru späť na adresu sídla predávajúceho. Tovar musí byť doručený späť na adresu Ing. Rastislav Ďurica SOVACOMP, Požiarnická 3226/6, 962 12 Detva, alebo odovzdaný na našej predajni najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci spotrebiteľ, pri zmluve na diaľku aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

Kupujúci spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Kupujúci spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy v prípadoch podľa ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z.

V prípade vrátenia poškodeného tovaru používaného nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti je predávajúci oprávnený uplatniť si voči kupujúcemu náhradu škody, resp. iné zákonné nároky. Tieto nároky je oprávnený započítať si oproti pohľadávke na vrátenie kúpnej ceny (s výnimkou tovaru vráteného z dôvodu preukázaných záručných vád).

 

  

Príloha č. 3 k zákonu č. 102/2014 Z. z.

 

 

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

 

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Dodávateľ:

Ing. Rastislav Ďurica SOVACOMP, Požiarnická 3226/6, 962 12 Detva

Spotrebiteľ:

-----------------------------------------------------------------

Týmto oznamujem, že odstupujem od kúpnej zmluvy uzavretej s dodávateľom.

Číslo dokladu o kúpe tovaru:

.....................................................................................

Dátum objednania/dátum prijatia (*)

.....................................................................................

Adresa spotrebiteľa

.......................................................................................

Účet spotrebiteľa v tvare IBAN

.......................................................................................

 

 

Podpis spotrebiteľa  (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

...........................................

Dátum

...........................................

(*) Nehodiace sa prečiarknite.

 

Formulár doc

Formulár pdf

 

Vytvorené systémom www.webareal.sk

N2ExM